วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบ

แบบปรนัย เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (ข้อละ 1 คะแนน)


จุดประสงค์นำทางข้อที่ 1 อธิบายความหมายและองค์ประกอบของพุทธคุณ 9 ได้
1. ข้อใดเป็นสาเหตุที่แท้จริงในการผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะ (สังคมศึกษา พ.ศ. 2530)
    ก. ทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย จึงผนวช
    ข. ทรงตั้งพระทัยจะช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์จึงผนวช
    ค. ทรงปรารถนาจะค้นคว้าทางพ้นทุกข์แต่โดยลำพังจึงผนวช
    ง. ทรงเบื่อหน่ายในชีวิตฆราวาสที่มีแต่สิ่งไร้แก่นสารจึงผนวช
2. การที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำลายกำแพงแห่งสังสารจักร จัดเป็นพุทธคุณข้อใด
    ก. พุทโธ                                         ข. สุคะโต
    ค. อะระหัง                                       ง. โลกะวิทู
3. การที่พระพุทธเจ้าทรงทำให้องคุลิมาลโจรร้ายกลับใจ แสดงถึงพุทธคุณข้อใด
    ก. สุคะโต                                        ข. วิชชาจะระณะสัมปันโน
    ค. สัตถา เทวะมะนุสสานัง               ง. อะนุตตะโร ปุริสะทัมมสาระถิ
4. พุทโธ หมายถึง ผู้ตื่นแล้ว มีลักษณะตรงกับบุคคลในข้อใด
    ก. เป็นผู้สนใจใฝ่รู้                           ข. เป็นผู้มีสติอยู่เสมอ
    ค. เป็นผู้ระมัดระวังตน                     ง. เป็นผู้พ้นจากกิเลสทั้งปวง
5. สัจธรรมนี้เราไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้น แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว เราเป็นเพียงผู้ค้นพบด้วยตนเองแล้วนำมาบอกกล่าวเปิดเผยแก่ชาวโลกเท่านั้นข้อความนี้เกี่ยวข้องกับพุทธคุณข้อใด
    ก. โลกะวิทู                                     ข. ภะคะวา
    ค. สัมมาสัมพุทโธ                          ง. สัตถา เทวะมะนุสสานัง
6. คนเก่งที่รู้และประสบความสำเร็จในสิ่งใดแล้วอยากแบ่งปันเผยแพร่ แจกแจงแก่ผู้อื่นนั้นตรงกับพุทธคุณข้อใด
    ก. สุคะโต                                       ข. อะระหัง
    ค. ภะคะวา                                      ง. สัมมาสัมพุทโธ

จุดประสงค์ที่ 2 วิเคราะห์คุณค่าของพุทธคุณ 9 และนำพุทธคุณ 9 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
7. การศึกษาพุทธคุณ 9 มีคุณค่าความสำคัญตามข้อใด
    ก. สวดบทพุทธคุณได้                                            ข. เข้าใจความหมายของพุทธคุณแต่ละบท
    ค. บังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น   ง. นำพุทธคุณมาปฏิบัติให้เกิดความเสียกายแก่ตน
                                                                                    และสังคม
8. คนในสังคมและในโลกทุกวันนี้ ประเภทที่มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั้นมีอยู่มาก แต่ถ้าผู้ใดมีความรู้ดี และประพฤติปฏิบัติดี ผู้นั้นย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต ข้อความนี้ สะท้อนให้เห็นคุณค่าของพุทธคุณข้อใด
    ก. สัมมาสัมพุทโธ                                        ข. วิชชาจะระณะสัมปันโ
    ค. สัตถา เทวะมะนุสสานัง                            ง. อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
9. สุรเชษฐ์นำพุทธคุณบทหนึ่งมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าเขาจะไปหรืออยู่ที่ใดก็มีแต่คนยินดีต้อนรับ ไม่รังเกียจ และเขาเองก็ไม่สร้างความเดือดร้อนและปัญหาให้เกิดขึ้น ณ ที่นั้น พุทธคุณที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตของสุรเชษฐ์คือข้อใด
    ก. สุคะโต                                                     ข. อะระหัง
    ค. ภะคะวา                                                    ง. วิชชาจะระณะสัมปันโน
10. ข้อใดเป็นลักษณะของบุคคลที่นำพุทธคุณบทว่า พุทโธ มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
    ก. เป็นผู้ที่มีน้ำใจกว้างขวาง                             ข. เป็นผู้ที่มีความตื่นตัวตลอดเวลา
    ค. เป็นผู้ที่มีความรู้และความประพฤติดี            ง. เป็นผู้ที่มีความสามารถรู้และทายใจคนอื่นได้

จุดประสงค์ที่ 3 เล่าประวัติของพระมหากัจจายนะ พระภัททากัจจานาเถรี และนางขุชชุตตราโดยสังเขปได้
11. พระมหากัจจายนะได้ตอบปัญหาเรื่องวรรณะทั้ง 4 กับผู้ใด
    ก. พระพุทธเจ้า                                              ข. ชาวกรุงอุชเชนี
    ค. พระเจ้าจัณฑปัชโชต                                 ง. พระเจ้ามธุรราชอวันตีบุตร
12. ข้อใด ไม่ใช่ พุทธบัญญัติที่เปลี่ยนแปลง เมื่อพระมหากัจจายนะทูลขอพระพุทธเจ้า
    ก. อาบน้ำได้ทุกวัน                                            ข. จำพรรษาในฤดูเก็บเกี่ยว
    ค. รับจีวรที่ทายกถวายลับหลังได้                      ง. ใช้เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ได้
13. ใครคือพระภัททากัจจานาเถรี
    ก. พระนางอมิตตตา                                          ข. นางชลบทกัลยาณี
    ค. เจ้าหญิงยโสธรา                                            ง. พระนางมหาปชาบดี
14. การกำหนดรู้ใจผู้อื่น เรียกว่าอะไร
    ก. อิทธิวิธี                                                         ข. เจโตปริยญาณ
    ค. อาสวักจยญาณ                                            ง. ปุพเพนิวาสนุสติญาณ
15. นางขุชชุตตราได้รับเอตทัคคะในด้านใด
    ก. เป็นผู้บรรลุอภิญญา                                      ข. เป็นผู้บรรลุธรรมเร็ว
    ค. เป็นนักแสดงธรรมที่ยอดเยี่ยม                       ง. เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพระไตรปิฏก
16. ภาระกิจของพระมหากัจจายนะที่สำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาคือข้อใด
    ก. เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไปประกาศพระพุทธศาสนาแทนพระพุทธเจ้า ณ กรุงอุชเชนี
    ข. เป็นผู้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงผ่อนผันจำนวนพระสงฆ์ในพิธีอุปสมบทในเขตธุรกันดาร
    ค. เป็นผู้บวชให้แก่พระโสณะกุฏิกัณณะ ซึ่งต่อมาท่านเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
    ง. เป็นหัวหน้าคณะทูตทั้ง 8 เดินทางไปกราบทูลอาราธนาพระพืธเจ้าให้เสด็จไปแสดงธรรม ณ กรุงอุชเชนี
17. คุณธรรมพิเศษข้อใด ไม่ใช่ ของพระภัททากัจจานาเถรี
    ก. อิทธิวิธี                                     ข. เจโตปริยญาณ
    ค. ทิพพโสต                                  ง. ขันติโสวจัสสตา
18. ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนดีข้อความนี้สอดคล้องกับประวัติของใครมากที่สุด
    ก. นางขุชชุตตรา                          ข. พระนางสามาวดี
    ค. พระมหากัจจายนะ                    ง. พระภัททากัจจานาเถรี
19. คุณสมบัติข้อใด ไม่ใช่ ของผู้ที่สำเร็จมรรคผลชั้นโสดาบัน
    ก. ไม่ยึดติดในร่างกาย                 ข. ไม่มีความเชื่อถืองมงาย
    ค. ตัดโทสะความขุ่นเคืองเสียได้ ง. ทำลายความสงสัยในเรื่องบาปบุญ
20. พฤติกรรมที่ ไม่ควร ยึดถือเป็นแบบอย่างของนางขุชชุตตรา คือข้อใด
    ก. ความเกียจคร้าน                      ข. ความเห็นแก่ตัว ไร้น้ำใจ
    ค. การทุจริตต่อหน้าที่                  ง. ความละโมบอยากได้ของผู้อื่น

จุดประสงค์ที่ 4 วิเคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระมหากัจจายนะ พระภัททากัจจานาเถรี และนางขุชชุตตรา นำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้
21. เหตุการณ์ใดแสดงให้เห็นว่า ท่านกัจจายนะเป็นผู้มีความคิดรอบคอบ
    ก. ช่วยงานปุโรหิตผู้เป็นบิดาที่พระราชวังของพระเจ้าจัณฑปัชโชต
    ข. ทูลขอผู้ติดตาม 7 คนเพื่อเป็นเพื่อนเดินทางไปกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ
    ค. เรียนจบไตรเพทก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดาที่เสียชีวิตไป
    ง. ทูลลาพระเจ้าจัณฑปัชโชตเพื่อขอบวชในพระพุทธศาสนาก่อนออกเดินทางไปแคว้นมคธ
22. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะคุณธรรมของพระมหากัจจายนะ
    ก. อนุชาตบุตร                              ข. ยึดมั่นคำสัญญา
    ค. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี            ง. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
23. ตลอดเวลา 6 – 7 ปี ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากไป พระนางยโสธราก็ทรงติดตามข่าวคราวอยู่ตลอดเวลา ด้วยความเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เมื่อทรงทราบว่า พระพุทธเจ้าทรงประพฤติอย่างไรก็ทรงทำตามอย่างนั้น ข้อความนี้กล่าวถึงคุณธรรมข้อใดของพระนางยโสธรา
    ก. ความอดทน                              ข. ความตั้งใจจริง
    ค. ความจงรักภักดี                         ง. ความไม่เห็นแก่ตัว
24. แม้พระภัททากัจจานาเถรีทรงผนวชเมื่อพระชนมายุประมาณ 40 พรรษาแล้ว ซึ่งนับว่าช้ากว่าพระประยูรญาติทั้งหลาย แต่ทานก็สามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุพระอรหันต์ได้ การปฏิบัติของพระภัททากัจจานาเถรีข้อความนี้ตรงกับข้อใด
    ก. รู้มากยากนาน                            ข. ไม่เหลือบ่ากว่าแรง
    ค. ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ             ง. ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
25. คุณธรรมของนางขุชชุตตราในข้อใดควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
    ก. รู้จักวิธีต้อนรับแขก                     ข. มีระเบียบ สวยงาม
    ค. จัดการงานในบ้านไม่ดี               ง. พึ่งตนเอง ขยัน มีปัญญามาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น